Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU NUTRISIN.PL

§ 1 DEFINICJE:

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez serwis, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje z serwisem w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w serwisie, lub wysłanych e-mailem przez serwis, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 9. Właściciel – oznacza właściciela i administratora sklepu: Figuraline Sp. z o. o. ulica Encyklopedyczna 2/4, 01-990 Warszawa.
 10. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową w domenie nutrisin.pl
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez właściciela sklepu za pośrednictwem Strony Internetowej serwisu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Właścicielowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Właścicielem serwisu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Poniższe warunki określają prawa i obowiązki stron w związku ze sprzedażą towarów do klientów za pośrednictwem strony: www.nutrisin.pl
 1. Właścicielem serwisu nutrisin.pl jest firma: Figuraline Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Encyklopedycznej 2/4, 01-990 Warszawa Warszawa, REGON: 366920530, NIP: 5252705406, KRS: 0000670978 dalej zwana: serwisem.
 2. Właściciel serwisu jest także podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień. Firma Figuraline Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wszystkie czynności i procesy związane z obsługą zamówienia, wysyłką produktów, a także obsługą klienta (w tym z obsługą reklamacji, zwrotów produktów, zwrotów środków wpłaconych przez klientów oraz wszelkich postępowań prowadzonych z tytułu niezgodności towaru z umową).
 3. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.
 5. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Konsumentów treści o charakterze bezprawnym.
 6. Kontakt do Działu Obsługi Klienta: biuro@nutrisin.pl lub listownie na adres: Figuraline Sp. z o.o., Encyklopedyczna 2/4, 01-990 Warszawa, Polska.
 7. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.nutrisin.pl
 8. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu należą do Właściciela , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela wyrażoną na piśmie.
 9. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 10. Właściciel stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Właściciela na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Właściciel wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 11. W celu złożenia zamówienia w Serwisie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 12. Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Właściciel nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 ZAMÓWIENIA, PRODUKT, PŁATNOŚCI I DOSTAWA:

 
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Właściciela w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Serwisie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Klient może wybrać jeden z trzech pakitów Nutrisin. „. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Właściciela, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Właścicielowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Właściciel przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Właściciel przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Właściciela o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Właściciel potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Jedynym produktem sprzedawanym przez Figuraline Sp. z o.o. jest suplement diety – Nutrisin.
 9. Wszystkie ceny podawane na stronie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i zaakceptowaniu regulaminu
 10. Firma Figuraline Sp. z o o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie www.nutrisin.pl, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Zmiany będą widoczne dla klientów w trybie on-line i będą dotyczyć sprzedaży, która nastąpiła po korekcie.
 11. Przesyłka z zamówionym towarem jest płatna przy odbiorze, na konto lub poprzez bezpieczny system płatności online TPay.
 12. Koszt dostawy produktu bez względu na wartość zamówienia wynosi 10 zł na terenie Polski.
 13. Zamówienie w serwisie nutrisin.pl może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba zdrowa i nie posiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, w przypadku braku pewności co do swojego stanu zdrowia, problemów z tarczycą oraz stanu po nowotworze, należy skontaktować się z lekarzem. Osoby, które są na granicy prawidłowej wagi ciała według wskaźnika BMI, a redukcja wagi ciała spowodować może niedowagę i zaburzenie prawidłowego wskaźnika BMI, nie mogą korzystać z produktu. W szczególności osobą zamawiającą nie może być osoba:
 • będąca w ciąży;
 • karmiąca piersią;
 • chorująca na cukrzycę (niezależnie od jej typu);
 • odbywająca rehabilitację;
 • Chorująca na choroby żywienia
 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do każdorazowego zweryfikowania złożonego zamówienia. Realizacja zamówienia może zostać wstrzymana lub całkowicie anulowana w przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia.
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia I zwrotu środków na konto klienta bez podania przyczyny.
 3. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu. W przypadku otrzymania niepełnego zamówienia prosimy o złożenie reklamacji, wykorzystując formularz dostępny na naszej stronie.
 4. Płatności obsługiwane są przez: TPay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań), NIP: 7773061579

§ 4 REKLAMACJE:

 1. W przypadku reklamacji związanej z usługą płatności Operatora Płatności, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej Właściciela: www.nutrisin.pl/reklamacja
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacji podlegają produkty:
 • Posiadające wady fizyczne;
 • Niezgodne z zamówieniem;
 • Uszkodzone podczas dostawy.
 1. Konsument ma prawo zweryfikować zamówiony produkt i zawartość przesyłki w obecności kuriera firmy przewozowej. W przypadku wystąpienia uszkodzenia produktu podczas dostawy, Konsument ma obowiązek sporządzić protokół szkody.
 2. Warunkiem udzielenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia odebrania przesyłki od kuriera. Konsument powinien to zrobić, wypełniając formularz reklamacji, określając w nim zakres reklamacji oraz wskazując przedmiot podlegający reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem i opisem powodu reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Właściciela strony wg daty ich wpłynięcia.
 4. W przypadku braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Właściciel strony zastrzega sobie prawo do kontaktu z Konsumentem, wykorzystując dane podane przy składaniu zamówienia, celem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. Kontakt z Konsumentem nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia formularza reklamacji do Właściciela strony.
 5. W przypadku nadużyć zwrotu Właściciel strony ma prawo odmówić zwrotu. Za nadużycia prawa do reklamacji Właściciel strony uznaje kilkukrotny zakup i żądanie zwrotu, kilkukrotne zwroty, bezpodstawne i nieuzasadnione żądanie zwrotu, żądanie zwrotu bez posiadania oryginalnego produktu.
 6. Właściciel strony w sposób skuteczny poinformuje Konsumenta o rozpatrzeniu, bądź nie rozpatrzeniu danej reklamacji.
 7. Reklamacja rozpatrzona będzie przez Właściciela strony nie później niż 14 od dnia przesłania poprawnie wypełnionego formularza reklamacji.
 8. Środki pieniężne z tytułu reklamacji zostaną przekazane w takiej samej formie w jakiej odbyła się płatność za zamówienie w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji w sposób pozytywny, ale jedynie w przypadku przesłania przez Konsumenta reklamowanego produktu na adres:
 • Figuraline Sp z o.o.
 • Encyklopedyczna 2/4, 01-990 Warszawa
 1. Wzór formularza reklamacji produktów można pobrać na dole strony głównej.

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. Właściciel informuje iż:
 • jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • dane osobowe użytkowników serwisu podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług serwisu.
 • nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jaki poza nim.
 1. Właściciel serwisu może i/lub ma prawo:
 • Do przetwarzania innych danych niezbędnych ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia
 • Może udostępniać zebrane od klientów dane partnerom np. za pomocą których serwis realizuje zobowiązania (np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, itp.). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 1. Właściciel serwisu:
 • Przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników
 • Jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez właściciela Serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych użytkowników.
 1. Użytkownik serwisu:
 • Ma prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia. Jeżeli użytkownik chce usunięcia swoich danych osobowych i/lub konta w Serwisie musi wysłać e-mail na adres: biuro@nutrisin.pl.
 • Ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych usług Serwisu (w tym rezygnacja ze złożonego zamówienia).
 • Ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu w celu związanym ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego, dokonując zakupu produktu I podając swoje dane teleadresowe
 • Może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Waścicielem serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 1. Dodatkowo:
 • Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel serwisu potrzebuje m.in poniższych danych o użytkowniku:
– Imię i nazwisko użytkownika – Adres dostawy – Telefon kontaktowy
 • Dane wpisane do formularza zamówienia lub kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu w Serwisie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu zamówienia jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu.
 • Spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.
 • Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na Serwisie.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 
 1. Właściciel serwisu oświadcza, iż jest właścicielem materiałów zamieszczonych w obrębie domeny, a także na innych materiałach reklamowych (logo, teksty, grafika, zdjęcia, muzyka, diety oraz filmy). Część tekstów na stronie stanowią cytaty osób, obecnych na stronie Nutrisin.pl . Ich wypowiedzi są subiektywną własną wypowiedzią i nie mogą być traktowane jako kompletne źródło wiedzy.
 2. Serwis nutrisin.pl nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą bądź dietetykiem.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu. 
 4. Aby wypisać się z newslettera wystarczy wysłać maila o treści „wypis z newslettera” na adres biuro@nutrisin.pl
 5. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.
 7. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres: biuro@nutrisin.pl